Общи условия и правила за участие в промоционална кампания на Търговски център The Mall

І. Организатор на Играта и място на провеждане

1. Организатор на промоционалната кампания, наричана по-долу за краткост „Играта“ e „АП Ритейл І” ЕООД, дружество регистрирано и действащо по законите на Република България, с адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“, бул. „Мария Луиза“ № 47, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията под Единен идентификационен код (ЕИК): 200019536, представлявано от управителя Александрос Папагеоргиу Пападопулос („АП Ритейл“ или „Организаторът“).

2. Играта се провежда на територията на Търговски център The Mall, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 115з („The Mall”) и на лендинг страницата в уебсайта на The Mall: http://themall.bg/summer.

II. Отговорност

1. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите общи условия и правила за участие в Играта („Общите условия“). Общите условия са достъпни за целия период на Играта на интернет страницата на The Mall: http://themall.bg/, на Фейсбук страницата на The Mall: https://www.facebook.com/themall.bg, както и на Инфодеск на партерния етаж на The Mall.

2. АП Ритейл си запазва правото да променя или допълва Общите условия на Играта по своя преценка, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на The Mall: http://themall.bg/ и на Фейсбук страницата на The Mall: https://www.facebook.com/themall.bg.

3. АП Ритейл носи отговорност за организацията и провеждането на Играта в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия.

4. АП Ритейл не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието на Участниците в Играта.

5. АП Ритейл не носи отговорност при невъзможност или затруднения за участие в Играта на определени лица, поради причини от технически характер или поради каквито и да било други причини, които са извън контрола на АП Ритейл. АП Ритейл не носи отговорност за грешки, пропуски или неточности, допуснати от Участниците в Играта при попълването на данните по т. IV.3.1 „В“ по-долу, както и за ненатрупване на сумата по регистрираните от един Участник касови бележки, поради представяне от него на различни телефонни номера при отделните регистрации на касови бележки.

III. Период на провеждане на Играта

Играта се провежда от 10:00ч. на 31.07.2017 г. до 24:00ч. на 27.08.2017 г. („Период на Играта“).

IV. Условия за участие в Играта

1. Играта се провежда при спазване на настоящите Общи условия.

2. С участието си в Играта всеки Участник изрично декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тях и ги приема.

3.1. Играта се провежда във връзка с промоционалната кампания “Спечели покупките си x2”, организирана от АП Ритейл, която се провежда в периода 31 юли 2017г. до 27 август 2017г., включително, в Търговски център The Mall („Кампанията“). Право на участие в Играта имат посетителите на Търговски център The Mall, които отговарят на всички изисквания, посочени по-долу („Участник/Участници“):
А) имат навършени 18 години;
Б) са закупили в Периода на Играта стока или услуга от Търговски център The Mall при условията на т. IV.4 по-долу;
В) са регистрирали касова бележка на лендинг страницата в уебсайта на The Mall www.themall.bg/summer , удостоверяваща надлежно извършена покупка, съгласно т. IV.4. по-долу.
- При регистрация на касова бележка за първи път от Участниците в Играта се предоставят следните данни:
(i) собствено и фамилно име;
(ii) телефон за контакт;
(iii) e-mail адрес;
(iv) номер на касовата бележка;
(v) парична стойност на касовата бележка с включен ДДС; и
(vi) снимка на касовата бележка във формата, указан на лендинг страницата в уебсайта на The Mall http://themall.bg/summer
- При последваща регистрация на касова бележка в Играта от Участниците се предоставят следните данни:
(i) телефон за контакт. Представя се телефонният номер, който е бил представен при първата регистрацията на касова бележка от Участника в Играта. Телефонният номер верифицира Участника и позволява натрупването на сумата по касовата бележка към сумите от предишно регистрираните касови бележки от същия Участник;
(ii) номер на касовата бележка;
(iii) парична стойност на касовата бележка с включен ДДС; и
(iv) снимка на касовата бележка във формата, указан на лендинг страницата в уебсайта на The Mall www.themall.bg/summer

3.2. Броят участия в Играта на един Участник не е ограничен. Сумите по отделните касови бележки регистрирани от един Участник през Периода на Играта, при условие, че при регистрацията им, Участникът е представил един и същ телефонен номер, се кумулират и въз основа на тях се генерират участия на името на Участника, като един акаунт дава право на едно и повече участия на съответния Участник в Играта. Ако сумата, кумулирана за определен Участник в Играта е до 250 лв. с включен ДДС (независимо дали тази сума е резултат от регистрацията на една или повече касови бележки от този Участник), но не по-малко от 25 лв. с включен ДДС, се отчита едно участие на съответния Участник в томболата за награди. Ако сумата, кумулирана за определен Участник в Играта надвишава 250 лв. с включен ДДС (независимо дали тази сума е резултат от регистрацията на една или повече касови бележки от този Участник), се формират последващи участия на името на Участника при условията на предходното изречение (т.е. всяка сума от 250 лв. с включен ДДС формира последващо участие на името на Участника в томболата, като последното участие на името на Участника, ако не е точно за сума от 250 лв. с включен ДДС, се формира от оставащата от общата сума, кумулирана от Участника, при условие, че същата е между 25 лв. с включен ДДС и 249,99 ст. с включен ДДС).
Така например: (i) при регистриране на касови бележки в общ размер на 450 лева с включен ДДС, на името на Участника се генерират две участия: едно за сумата от 250 лв. и едно за сумата от 200 лв.; (ii) при регистриране на касови бележки в общ размер на 260 лева с включен ДДС, на името на Участника се генерира едно участие за сумата от 250 лв., като за остатъка от 10 лв. не се генерира друго участие; (iii) при регистриране на касови бележки в общ размер на 560 лева с включен ДДС, на името на Участника се генерират три участия: две за сумата от 250 лв. и едно за сумата от 60 лв.

3.3. С участието си в Играта Участниците декларират, че имат навършени 18 години и че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си в Играта. С участието си в Играта Участниците дават изричното си съгласие техните име и фамилия и снимките, които могат да им бъдат направени, ако спечелят Награда от Играта, да бъдат публикувани на интернет страницата на The Mall: http://themall.bg/, както и на Фейсбук страницата на The Mall: https://www.facebook.com/themall.bg.

4. Участието в Играта е обвързано със закупуването на стока или услуга от търговски обект в Търговски център The Mall. Право на участие в Играта има всеки посетител на Търговски център The Mall, който през Периода на Играта е закупил стока или услуга от който и да е търговски обект в Търговски център The Mall, на стойност не по-малко от 25 лв. (двадесет и пет лева) с включен ДДС и е регистрирал касовата бележка за заплащането й в Периода на Играта. Не може да се участва в Играта с касови бележки за заплащане на битови сметки, сметки към мобилни оператори, за обмен на валута, както и за тютюневи изделия, както и с касови бележки на стойност по-малка от 25 лв. (двадесет и пет лева) с включен ДДС. Участниците са длъжни да пазят касовите бележки, които регистрират за целите на участие в Играта до нейното приключване, доколкото това е необходимо за предоставяне на Наградата съгласно т. VI.5.2). по-долу.

5. В Играта нямат право да участват лица, които работят по трудово правоотношение или се намират в друго правоотношение с АП Ритейл или са заети с друга дейност, която е свързана с реализацията, организацията и провеждането на Играта, както и членовете на техните семейства. В Играта нямат право да участват лица, работещи в магазините или представители на други дружества, предоставящи стоки и услуги на територията на The Mall.

V. Награди

1. Спечелилите Участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез електронен жребий измежду всички участия, генерирани в Играта, с изключение на участията, по отношение на които се прилага Раздел VII по-долу.

2. Жребият се извършва в присъствието на нотариус на 30.08.2017 г.

3. Личността на спечелилите Участници се обявява до 24:00 часа на 30.08.2017 г. на интернет страницата на The Mall: http://themall.bg/ и на Фейсбук страницата на The Mall: https://www.facebook.com/themall.bg.

4. Спечелилите Участници ще бъдат потърсени по телефон/имейл от представител на АП Ритейл в срок от 2 работни дни след провеждане на жребия по т. VI.1 по-горе, за да бъде уговорено време за получаване на Наградите, което не може да бъде по-късно от две седмици след датата на провеждане на жребия по т. VI.1 по-горе.

5. Спечелилите Участници имат право да получат своите Награди срещу подписване на приемо-предавателен протокол. Наградите се получават на бюро „Инфодеск”, находящо се на партерен етаж в Търговски център The Mall, при следните условия:
1) Участникът да потърси своята Награда в срока по т. VI.4;
2) Участникът да представи касовата бележка/касовите бележки с ненарушен вид, които е регистрирал във връзка с участието си в Играта, удостоверяващи надлежно извършване на покупка/покупки съгласно т. IV.4 по-горе;
3) Участникът да предостави валиден документ за самоличност, чиито данни да отговарят на регистрацията му във връзка с Играта по т. IV.3.1. „В“ по-горе, удостоверяващ самоличността на спечелилия Участник, както и от документа за самоличност да е видно, че Участникът отговаря на изискванията по т. IV.3.1.A). В случай че спечелилият Участник не може да получи Наградата лично, същата може да бъде взета от изрично упълномощено от него за целта лице, като пълномощното следва да бъде с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

6. При неспазване на което и да е от условията по т. IV.5 и VI.5. по-горе, включително ако спечелилият Участник не се яви да получи своята Награда в срока по т. VI.4 по-горе, спечелилият Участник няма право да получи Наградата, която му е определена. В този случай, АП Ритейл не носи никаква отговорност за непредоставянето на Наградата, нито за обезщетяване на изтегления Участник, който не е получил Наградата си, поради приложение на тази т. VI.6.

7. В случай че опитите за свързване с печеливш Участник съгласно т. VI.4 са неуспешни в рамките на 3 (три) работни дни след датата на жребия по т. VI.1 по-горе, същият губи правото да получи Наградата, която му е определена. Организаторът не носи отговорност, в случай че Участник е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт.

8. На датата и при условията, посочени в т. VI.1 по-горе ще бъдат изтеглени резервни печеливши Участници за Наградите, като всеки следващ резервен печеливш Участник (съгласно реда, по който е изтеглен) би имал право да получи Награда единствено и само при реализиране на условията на т. VI.6 и т. VI.7 по отношение на някой/някои от Участниците, определен/и за печеливш/и съгласно настоящите Общи условия. АП Ритейл не е длъжен да се свърже с резервните печеливши Участници до реализиране на условията на т.VI.6 и т. VI.7.

9. Наградите подлежат на облагане по чл. 35 от ЗДДФЛ в размер на 10 % от брутния размер на начисления доход.

10. Спечелилите Участници, печелят стойността на покупките си по 2. Сумата на тяхната награда е нетен размер на наградата, след облагане с всички дължими данъци.

VII. Изключване от Играта

До момента на предоставяне на Наградата АП Ритейл има право без предупреждение да изключи от Играта Участници, които:
1) са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия;
2) участват с фалшива самоличност или от името на трети лица, с или без изричното им знание.
Организаторът си запазва правото да счита за невалидни и да изтрие генерирани участия, при откриване на несъответствия в подадените данни по т. IV. 3.1. “В” по-горе и данните от снимката на регистрираната касова бележка към същото участие.

VIIІ. Прекратяване на Играта

1. АП Ритейл има право по всяко време да прекрати провеждането на Играта без предварително предизвестие при възникване на организационни причини от какъвто и да е характер, поради промени в действащото законодателство или поради разпореждания на компетентните органи.

2. В случай, че прекратяването на Играта се дължи пряко или косвено на действия на Участник/Участници в Играта, АП Ритейл има право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.

IX. Защита на личните данни на Участниците в Играта

1. Оператор на личните данни, събрани по време на Играта е „АП Ритейл І” ЕООД, ЕИК 200019536, което е регистриран администратор на лични данни, в съответствие със Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни под идентификационен № 252903.

2. За целите на администриране на Играта, както и за другите цели, посочени в т. IX.5. по-долу, АП Ритейл събира и обработва следните лични данни на Участници, предоставени при регистрация на касови бележки на лендинг страницата в уебсайта на The Mall www.themall.bg/summer във връзка с участие в Играта:
- собствено и фамилно име;
- телефонен номер;
- е-mail.
При провеждането на настоящата Игра, АП Ритейл запазва правото си да събира и администрира личните данни на Участниците, свързани с участие в Играта. АП Ритейл декларира, че събраните лични данни ще бъдат съхранявани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и няма да бъдат предоставяни на трети лица освен в изрично определените от закона случаи, както и че при провеждането на настоящата Игра няма да бъдат събирани допълнителни лични данни на участниците без тяхно съгласие.

3. С попълване на данните си на лендинг страницата в уебсайта на The Mall www.themall.bg/summer при регистрация на касова бележка във връзка с участието си в Играта, всеки Участник изразява своето изрично информирано съгласие личните данни, предоставени от него, да бъдат: (а) обработвани и съхранявани, в това число с автоматични средства, от АП Ритейл, включително да бъдат използвани от последния за целите на директен маркетинг за последващи маркетингови събития и кампании; (б) използвани от АП Ритейл, в случай че Участник е спечелил някоя от предвидените Награди, за информиране на Участника относно начина на получаване на спечелената Наградa и за обявяване на печелившите Участници в Играта по начините, посочени в т. VI.3.

4. С попълване на Талона за участие, всеки Участник декларира също, че е уведомен и съгласен, в случай че бъде изтеглен за печеливш в Играта, името, гласът и образът му, заснети и записани на звуков и/или видео материал и/или фото изображение, да бъдат използвани от АП Ритейл изцяло по негово решение във всякакви медии за рекламни цели (включително, за обявяване на статута му на печеливш Участник), без да се дължи на Участника каквото и да е възнаграждение и без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на Участника. При същите условия имената и фотоизображения на спечелилите Участници могат да бъдат публикувани на официалната уебстраница на Търговски център The Mall – www.themall.bg, както и в официалната му страница във Facebook – www.facebook.com/themall.bg. Участникът се съгласява и декларира, че е наясно, че с горните публикации данните му ще бъдат разкрити на неограничен кръг лица.

5. Личните данни на спечелилите Участници ще бъдат обработвани от АП Ритейл за целите на администрирането на Играта, както и във връзка с настоящи и бъдещи рекламни кампании и/или каквито и да е други маркетингови цели, включително директен маркетинг, при спазване на приложимите нормативни разпоредби.

6. Срокът за обработването на личните данни е 10 (десет) години. Отказът да се предоставят необходимите данни води до невъзможност за участие в Играта.

7. Участникът декларира и се съгласява, че обработването на предоставените от него данни е необходимо във връзка с участието в настоящата Игра.

8. АП Ритейл информира Участниците, че включването в Играта и възникващата във връзка с това обработка и прехвърляне на лични данни е доброволно. АП Ритейл гарантира възможността на всеки Участник да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни; да възрази срещу обработването им при наличие на законово основание за това; да поиска корекцията или унищожаването им; да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг; да бъде уведомен, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване. Участникът може да упражни тези си права, като подаде писмено заявление до офиса на АП Ритейл на адрес: гр. София, район Възраждане, бул. Мария Луиза № 47 или чрез email на infodesk@themall.bg. Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни. Оттеглянето на съгласието за обработка на личните данни преди изтичането на периода на Играта води до невъзможност за АП Ритейл да осигури по-нататъшното участие на Участника в нея.

9. АП Ритейл гарантира, че личните данни на Участниците се обработват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Наредба № 1 от 30.01.2013 г.

X. Други

1. Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на Играта, се изпращат писмено на следния адрес: infodesk@themall.bg. На същия e-mail адрес могат да се подават жалби и сигнали във връзка с Играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от АП Ритейл.

2. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.

3. Разпоредбите на тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

Към играта